Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

21.07.14|Ο Rafael Rodriguez μιλάει για τις Στρατηγικές Εξυπνης Εξειδίκευσης και την περιφερειακή ανάπτυξη

Rafael-RodriguezΟ Rafael Rodriguez, Ανώτατος Σύμβουλος Επιστημονικών Ερευνών και διοργανωτής του πρώτου Συνεδρίου WIRE 2010, μιλάει για τις  Στρατηγικές Εξυπνης Εξειδίκευσης και πως μπορούν να οδηγήσουν στην αποτελεσματική περιφερειακή διακυβέρνηση.

Πώς μπορούν οι Περιφέρειες να «μεταφράσουν» τις Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης σε ένα μείγμα πολιτικής με στόχο μια αποτελεσματική διακυβέρνηση;

Αυτή δεν είναι μια εύκολη ερώτηση, καθώς κάθε κράτος-μέλος οφείλει να υποβάλει μια Συμφωνία Σύνδεσης πριν να είναι σε θέση να κάνει προβλέψεις για την εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπου οι Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας (RIS3) πρέπει να εξεταστούν και να συντονιστούν με τις εθνικές πολιτικές.Αν μία περιοχή έχει σχεδιάσει μια καλή Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας και εννοώ με αυτό μία συμμετοχική προσπάθεια που θα αφήνει χώρο στις θέσεις του παραγωγικού και ακαδημαϊκού τομέα, δεν θα είναι δύσκολο να καταρτιστεί μία στρατηγική ανάπτυξης των υποδομών (χρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ERDF), υποστηρίζοντας τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την προοπτική ανοίγματος σε νέες, βελτιωμένες αγορές, ή στηρίζοντας επιχειρήσεις που ξεκινούν να δραστηριοποιούνται και προέρχονται από την ανάπτυξη των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων (χρηματοδοτούμενων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ERDF, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ESFή ακόμη και από το Πρόγραμμα Horizon 2020 ή από Περιφερειακά Προγράμματα). Η βασική ιδέα είναι πως εφόσον οι στόχοι και οι προτεραιότητες της Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας (RIS3) είναι σαφείς, θα πρέπει να υπάρχει ένας ανοιχτός διάλογος με το κράτος-μέλος, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον τοπικό ενδιαφερόμενο για το σχεδιασμό ενός «οδικού χάρτη» όπου το μείγμα πολιτικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να χρηματοδοτηθούν συμπληρωματικοί στόχοι αποφεύγοντας την αλληλοεπικάλυψη των προσπαθειών. Αναμφισβήτητα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης ώστε να αποφεύγεται ο αποπροσανατολισμός από τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των πολιτικών και των παραγωγικών δυνάμεων κάθε περιοχής.  

Ποιοι είναι οι παράγοντες-κλειδιά για μια επιτυχημένη σύνδεση μεταξύ των Στρατηγικών Έξυπνης Εξειδίκευσης και μιας ανάπτυξης που να βασίζεται στη γνώση;  Είναι απαραίτητη μια αποδοτική αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των ακαδημαϊκών και των βιομηχανικών τομέων, βασισμένης σε προηγούμενα προγράμματα και σχέδια συνεργασίας καθώς και η ύπαρξη εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης μέσα στις εταιρείες, όπως και ανθρώπων με προσόντα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα δημιουργηθεί επικοινωνιακό κενό και σοβαρές δυσκολίες για την απορρόφηση της γνώσης από τις εταιρείες.

Τι σημαίνει για μια περιφέρεια σύγκλισης (convergenceregion) να φτιάξει και να εφαρμόσει μια Στρατηγική Καινοτομίας;

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, μια περιφέρεια σύγκλισης έχει ωφεληθεί από τα Διαρθρωτικά Ταμεία στη δημιουργία και την κατασκευή των βασικών υποδομών, όπως δρόμοι, σιδηροδρομικές γραμμές και πανεπιστημιουπόλεις. Παρ’ όλ’ αυτά, σε πολλές περιπτώσεις, η βιομηχανική τους βάση είναι παραδοσιακή και με μικρές δυνατότητες για διεθνή ανταγωνιστικότητα. Η Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας είναι μια ευκαιρία να προωθηθεί η ανάπτυξη σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο: κάνοντας εντατική χρήση της δυνατότητας της γνώσης και της επιχειρηματικής ώθησης (επιχειρηματική διαδικασία της ανακάλυψης), ως εναλλακτική λύση για να ωριμάσουν οι τομείς που δεν μπορούν να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας (τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις περιφέρειες σύγκλισης που έχουν οφέλη ουσιαστικής υποστήριξης από τα Διαρθρωτικά Ταμεία).

Δεδομένου ότι υπήρξατε ο διοργανωτής του πρώτου Συνεδρίου WIRE,
πώς κρίνετε την εξέλιξη του θεσμού μέχρι σήμερα και πώς μπορούμε
να τον κάνουμε καλύτερο στο μέλλον;

Τα Συνέδρια WIRE αποτέλεσαν καλές ευκαιρίες για να προταθούν νέα μέτρα. Στην πραγματικότητα το WIRE 2010 πρότεινε να προσανατολιστούμε σε αυτό που γνωρίζουμε σήμερα ως Στρατηγικές Έρευνας και Καινοτομίας (RIS3), ως μια εναλλακτική λύση στην παραδοσιακή περιφερειακή ανάπτυξη. Κατά τη γνώμη μου, τα Συνέδρια WIREλειτουργούν ως πλατφόρμες ανάλυσης και ανταλλαγής απόψεων επί των Περιφερειακών Πολιτικών της ΕΕ παίρνοντας μαθήματα από τις εμπειρίες στα διαφορετικά μέρη της Ευρώπης.

Μοιραστείτε το