Pages Menu
Categories Menu

14.07.14| Η ελληνική πραγματικότητα στον τομέα των ανοικτών δεδομένων: Συνέντευξη με τον Κ. Κοκκινοπλίτη

Constantinos-KokkinoplitisΟ Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης, Σύμβουλος στρατηγικής για την έρευνα και την καινοτομία,  περιγράφει τα οφέλη από την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων και μιλάει για την ελληνική πραγματικότητα στον τομέα αυτό.

Πώς μπορούν τα ανοικτά δεδομένα και η καινοτομία να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά προκειμένου ν’ αναπτυχτεί με επιτυχία το τοπικό επιχειρηματικό πνεύμα και να συμβάλουν στον περιφερειακό προγραμματισμό και την ανάπτυξη;

Είναι πλέον γνωστό πως τα ανοικτά δεδομένα οδηγούν στην ανάπτυξη με τη δημιουργία εταιρειών που ξαναχρησιμοποιούν χωρίς περιορισμούς την κρατική πληροφόρηση με καινοτόμους τρόπους. Το να προσδίδεις αξία στα διαφορετικά στάδια της πληροφοριακής αλυσίδας είναι τώρα στο επίκεντρο της μελλοντικής οικονομικής γνώσης, ενώ η κατάλληλη χρήση αυτής της πληροφόρησης μπορεί να φέρει ευκαιρίες και σε παραδοσιακότερους τομείς όπως στην υγεία, τις καλλιέργειες, τις  μεταφορές και τις κατασκευές. Είτε μιλάμε για  γεωγραφική πληροφόρηση,  στατιστικές,  μετεωρολογικά στοιχεία,  ερευνητικά αποτελέσματα, στοιχεία για τις μεταφορές, την κατανάλωση ενέργειας, ή στοιχεία για την υγεία, είναι σίγουρο πως η καλή τους χρήση  μέσω των προηγμένων εργαλείων ανάλυσης και επεξεργασίας οδηγεί σε τεχνολογικές καινοτομίες, νέες θέσεις εργασίας και νέες δεξιότητες.

Ο χειρισμός πολλών δεδομένων  απαιτεί  αυξανόμενη τεχνολογική ικανότητα και  προηγμένα εργαλεία, ενώ μπορεί να έχει  τεράστια οικονομικά οφέλη για τους κυβερνητικούς οργανισμούς αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, πολύ λίγες κυβερνήσεις λαμβάνουν τα σωστά μέτρα για την αξιοποίηση των οικονομικών ωφελειών που προκύπτουν από τα ανοικτά δεδομένα και αυτός είναι ο λόγος που τα ανοικτά δεδομένα γενικά και ειδικά οι δημόσιες πολιτικές διαχείρισής τους θα πρέπει να βρίσκονται στην ατζέντα κάθε τοπικής- περιφερειακής ή εθνικής αρχής.

Υπάρχουν κάποια χρήσιμα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν στην αξιοποίηση της πληροφόρησης του δημόσιου τομέα κατά τη διαδικασία σχεδιασμού των έξυπνων στρατηγικών;

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 έχει υπολογιστεί ότι ο άμεσος αντίκτυπος της οικονομίας ανοικτών δεδομένων έφθασε τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ το 2010, με ένα ετήσιο ποσοστό αύξησης που υπολογίζεται στο 7%.

Εντούτοις, εδώ στην Ελλάδα, όπως και στις περισσότερες χώρες, αγνοούμε τη σημασία της μετάδοσης ανοικτών δεδομένων υψηλής ποιότητας για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος που προωθεί την  επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη. Η απελευθέρωση και η διανομή των ανοικτών δεδομένων με πολύτιμες πληροφορίες για τους τομείς της γεωπολιτικής, της μετεωρολογίας και του περιβάλλοντος, θα αποτελούσε μια καλή αρχή. Αν και υπάρχει αφθονία στοιχείων σε όλους αυτούς τους τομείς,  οι πληροφορίες αυτές δεν είναι κωδικοποιημένες και επομένως δεν μπορούν να είναι χρήσιμες.

Επομένως, σε μια πρώτη φάση για την αξιοποίηση της οικονομίας ανοικτών δεδομένων, τα μικρά βήματα για να μας οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την απελευθέρωση των δεδομένων, την επεξεργασία τους και την καλύτερη διάθεσή τους στις κατάλληλες διαδικτυακές πύλες πληροφόρησης (portals).  Επίσης, σε μια επόμενη φάση, είναι απαραίτητο οι δημόσιες αρχές να προχωρούν στην οργάνωση των δεδομένων ώστε να διευκολύνουν την επαναχρησιμοποίηση τους και να αυξάνουν τον αριθμό των παρεχόμενων συνόλων δεδομένων, εξασφαλίζοντας τη συνεχή αναβάθμιση τους. Το σημαντικότερο ζήτημα εδώ είναι ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να καταλάβουν τη σημασία αυτού του θέματος και να αρχίσουν να δημιουργούν τα απαραίτητα όργανα που θα είναι εξουσιοδοτημένα να δημιουργούν το κατάλληλο πλαίσιο και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των ανοικτών δεδομένων.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είμαστε στο στάδιο του σχεδιασμού των λειτουργικών προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 και αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφέρει, όπως π.χ. η Έξυπνη Εξειδίκευση, οι Στρατηγικές Περιφερειακής Καινοτομίας, η Ψηφιακή Ατζέντα ICT, η έμφαση στο RDI, μας δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία να αξιοποιήσουμε και να ενσωματώσουμε μια σαφή δημόσια πολιτική ανοικτών δεδομένων. Αυτή η εξέλιξη όχι μόνο θα εμπλουτίσει το οικοσύστημα καινοτομίας, αλλά θα μας βοηθήσει και στη λήψη καλύτερων πολιτικών αποφάσεων, στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των OP παρεμβάσεων, καθώς  επίσης και στην καταπολέμηση της διαφθοράς μέσω της διαφάνειας.

Τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον τομέα των ανοικτών δεδομένων;

Αν και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο και αποτελεί περίπου το 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ, σήμερα μόνο 2 από τις 20 κορυφαίες επιχειρήσεις που αλλάζουν ζωές και αποκομίζουν κέρδη από τα ανοικτά δεδομένα, είναι ευρωπαϊκές.

Ακολουθώντας αυτή την τάση, η Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες στην Ευρώπη, μπορεί να θεωρηθεί πως βρίσκεται στα αρχικά στάδια της «επανάστασης» των ανοικτών δεδομένων που πραγματοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι διαδικτυακές πύλες πληροφόρησης (portals) χαρακτηρίζονται από την έλλειψη καλής ποιότητας, κωδικοποιημένων και ενημερωμένων δεδομένων. Οι πύλες ανοικτών δεδομένων δεν είναι επαρκώς επεξεργασμένες, διαθέτουν μόνο τις βασικές λειτουργίες, καθιστώντας δύσκολο το να αναζητήσει κανείς και να χρησιμοποιήσει τα ανοικτά δεδομένα. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε περιορίσει την κοινοτική συμμετοχή στις σχετικές πηγές πληροφόρησης, αν και πρόσφατα φαίνεται πως συντελείται σημαντική πρόοδος στον τομέα αυτό.

Πρέπει, ωστόσο, να σιγουρευτούμε ότι για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης, οι ανώτεροι υπάλληλοι δημόσιας διοίκησης οφείλουν να συνειδητοποιήσουν την αξία που έχει το «άνοιγμα» των δεδομένων και οι αρχές πρέπει να καταλάβουν την επίδραση που θα έχει στην καινοτομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, καθώς και τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τα ανοικτά δεδομένα.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η Ελλάδα υπερέχει στον τομέα ανθρώπινου δυναμικού που είναι μια από τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων και με την αφθονία των νέων μορφωμένων ατόμων που διαθέτουμε σε αυτούς τους τομείς, πιστεύω πως πρέπει να θεωρήσουμε τον τομέα των ανοικτών δεδομένων ως έναν από τους τομείς στρατηγικής σημασίας για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας καινοτόμων επιχειρήσεων.  Η επέκταση αυτής της προσπάθειας σε όλες τις κυβερνητικές και περιφερειακές αρχές θα οδηγήσει στην αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας προς όφελος των ανοικτών δεδομένων στη χώρα μας.

Μοιραστείτε το